Kontakta Oss

Behörig Lösull

Som kund är du trygg när du anlitar en certifierad lösullsentreprenör. Du får garanti på att installationen utförs på rätt sätt av utbildade och kunniga installatörer. Hela certifieringen övervakas och kvalitetskontrolleras genom ett oberoende tredjepartsorgan.

Läs mer i Lösullsentreprenörernas branschtidning

Uppfyller kraven
När du anlitar en certifierad installatör, väljer du ett tryggt och enkelt sätt att uppnå de krav som ställs av Boverket (BBR). Samtliga material är godkända och dokumente­rade. Tillsammans med utbildade och certifiera­de lösullsinstallatörer får du en garanti för att egenskaper och kvalitet uppfylls.

Tredjeparts­kontroll
Samtliga certifierade lösullsinstallatörer är kopplade till en obligatorisk tredje­partskontroll. Det innebär att ett obe­roende kontrollorgan genomför årliga kvalitetskontroller av samtliga certifierade företag.

Utbildning
En stor del av sys­temet handlar om kunskap, utbildning och inte minst vida­reutbildning. Lars Tobin, utbildare och sakkunnig förtydligar; ”Att leverera en bra lösullsinstallation innebär givetvis att få ullen på plats på ett korrekt sätt. Men minst lika viktigt är en korrekt utförd förbe­siktning som säkerställer att förutsättningarna är de rätta. Det här är sådant som inte är själv­klart för en oinvigd. I utbildningen arbetar vi för att fånga upp båda momenten. Med kunniga installatörer kommer vi att få beständigt väliso­lerade konstruktioner där risken för efterkom­mande problem minimeras.”

För att få åberopa certifieringen Behörig Lösull ska företags­ledare och installatö­rer genomgå en tvådagars utbildning med fokus på kvalitet, ut­förande och bestäm­melser i samband med lösullsisolering. Kunskapstest genomförs och godkända installatörer erhåller ett kompetensbevis.