Sjömarkens integritetspolicy

Sjömarkens Isolering AB och övriga koncernbolag värnar om din integritet. I denna integritetspolicy beskrivs din rätt till integritet och vårt åtagande att skydda dina personuppgifter. Sjömarkens Isolering AB (Sjömarkens) är ett isoleringsföretag som är certifierade i Behörig Lösull. Vi söker inte medvetet underårigas uppgifter. Vi på Sjömarkens arbetar för att du som kund ska känna dig trygg i att dela dina personuppgifter med oss, och vi prioriterar därför att alltid värna om din integritet. För att göra detta så strävar vi alltid efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt, samt att alltid arbeta i enlighet med gällande lag och reglering inom dataskydd. I denna policy informerar Sjömarkens dig om vilka typer av personuppgifter Sjömarkens kan komma att behandla, för vilka ändamål, på vilka rättsliga grunder, hur de samlas in, med vem de kan komma att delas och hur länge de kan komma att lagras. Sjömarkens informerar dig vidare om vilka rättigheter du har samt hur du kommer i kontakt med Sjömarkens vad gäller exempelvis frågor kring denna policy eller Sjömarkens personuppgiftsbehandling. Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av Sjömarkens används endast för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. All behandling av personuppgifter inom Sjömarkens sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning (EU) 2016/279, den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Vi behandlar dina personuppgifter vid förfrågningar, beställningar och utförande av de tjänster Sjömarkens erbjuder, vid användning av denna webbplats och Sjömarkens övriga digitala kanaler samt övriga kanaler. Du har ingen skyldighet att lämna dina personuppgifter till Sjömarkens. För det fall du avstår från att lämna personuppgifter kan det innebära att Sjömarkens inte kan tillhandahålla dig Sjömarkens utbud av tjänster, varor eller liknande. Personuppgiftsansvarig för personuppgifter som samlas in via webbplatsen är Sjömarkens Isolering AB, org nr 556238-1839, Maskingatan 3, 504 62 Borås, tel vx 033-290080. Vi följer tillämpliga regelverk vid behandling och bearbetning av personuppgifter.

Vilka uppgifter samlas in?

Du kan använda vår webbplats utan att lämna några personuppgift dina personuppgifter inte är nödvändiga för att vi ska kunna tillhandahålla dig en särskild produkt eller tjänst. Det gäller till exempel när du använder kontaktformulären. När du använder vår webbplats samlas viss information in om dig som besökare, till exempel vilken webbläsare du använder, hur länge du är inne på hemsidan samt var du befinner dig geografiskt i bred bemärkelse. Utifrån den här datan har vi inga möjligheter och ingen avsikt att identifiera dig som person. Istället kan vi använda en sammanslagning av denna data för att förbättra vår hemsida och ge dig som besökare en bättre användarupplevelse.

Behandling av personuppgifter

Via hemsidan samlar vi endast in per sonuppgifter som du själv lämnar till oss när du till exempel fyller i formulär, skickar epost eller liknande då du själv valt att lämna informationen till oss. Personuppgifterna samlas in och behandlas i syfte att administrera den åtgärd som du har begär t, eller enligt vad som krävs enligt lag, och sparas inte längre än vad som krävs för att fullgöra detta syfte. På webbplatsen samlar vi även in hur besökare använder webbplatsen via din IP adress, information om dina webbläsarinställningar och hur ditt operativsystem använder sidorna. Denna information behandlas med stöd av intresseavvägning och används för att utveckla webbplatsens funktioner och innehåll. Om du deltar i tävlingar och andra marknadsföringsaktiviteter som vi anordnar kan tävlingsbidrag och ytterligare personuppgifter som du väljer att lämna till oss behandlas.

Varför behandlas personuppgifter?

De personuppgifter som samlas in av oss kommer behandlas för följande ändamål:
 • För att vi skall kunna tillhandahålla de produkter och tjänster du beställt och administrera vårt avtal med dig.
 • För att vi skall kommunicera med dig via kundservice och i våra konton på sociala medier.
 • För marknadsföringsändamål, såsom marknadsföring via epost.
 • För att ta fram statistik, analysera och förbättra våra kanaler och dess tjänster.

Cookies

Webbplatsen använder så kallade “Cookies”. Cookies är små textfiler som lagras på din hårddisk via din webbläsare. De lagrar särskild information som din webbläsare kan återföra till oss nästa gång du besöker vår webbsida (bero ende på cookiens livslängd). Du kan använda vår webbsida utan att några Cookies aktiveras överhuvudtaget (innefattande Cookies av tekniska skäl). I din webbläsare kan du närsomhelst begränsa eller avaktivera användningen av Cookies. På hemsidan finns två sorters cookies placerade:
 1. Förstapartscookies (cookies som sätts av webbplatsen du besöker)
 2. Tredjepartscookies (cookies som satts av en tredjeparts webbplats, i första hand för analyser som t.ex. Google Analytics)
Som användare är det ditt ansvar att besluta om du vill tillåta eller blockera cookies. Gå till din webbläsares inställningar för att välja vilka cookies du vill tillåta, blockera eller radera. Om du blockerar eller raderar cookies kan det hända att viktig information på webbplatsen inte längre syns och att vissa funktioner inte fungerar. Du måste hantera cookies individuellt för varje enskild webbläsare. Eventuella cookie inställningar du gör i en webbläsare gäller enbart för den webbläsaren. Se din webbläsarens hjälpsidor för mer information eller klicka på länkarna nedan för att få information om hur du hanterar cookies i följande webb läsare:

Vem har tillgång till dina  personuppgifter

Sjömarkens kan använda sig av leverantörer för att genomföra underhåll av system, dataanalyser, revision, betalningar, marknadsföring och utveckling. Dessa leverantörer har tillgång till dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att på Sjömarkens vägnar geno mföra dessa uppgifter. Leverantörerna lyder under en skyldighet att varken avslöja eller använda dina personuppgifter i ändamål som sträcker sig utöver ovanstående uppdrag. Sjömarkens vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för mark nadsföringsändamål. Sjömarkens kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som t.ex. polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut. Sjömarkens kommer inte att lämna ut dina personuppgifter i någon annan utsträckning än vad som beskrivs ovan.

Var lagras dina uppgifter

De personuppgifter Sjömarkens samlar in från dig lagras inom det europeiska samarbetsområdet (EES), men kan även komma att överföras och bearbetas i ett land utanför EES (”Tredjeland”). Vid sådan överföring sker bearbetningen av dina personuppgifter alltjämt i enlighet med gällande da taskyddslagstiftning. För det fall behandling av dina personuppgifter bearbetas utanför EU/EES sker detta med anledning av att EUkommissionen antingen tagit ett beslut att Tredjeland säkerställer en adekvat skyddsnivå eller tillhandahåller lämpliga skydds åtgärder som säkerställer att dina rättigheter skyddas. Exempel på lämpliga skyddsåtgärder är godkänd uppförandekod i mottagarlandet, standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller Privacy Shield.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Sjömar kens har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bl.a. förlust, manipulation eller obehörig åtkomst. Vi anpassar kontinuerligt våra säkerhetsåtgärder till den fortlöpande tekniska utvecklingen.

Dina rättigheter

Du har rätt att när som helst dra tillbaka ditt medgivande att använda dina personuppgifter i framtiden eller begära rättelse av dina personuppgifter som vi behandlar. Skicka i så fall ett epostmeddelande till oss på info@sjomarkens.se. Du har även rätt att, kostnadsfritt en gång per kalenderår få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, varifrån dessa uppgifter har hämtats, ändamålen med behandlingen, och till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna lämnas ut. Du som har personuppgifter hos oss har vissa rättigheter då det gäller behandlingen av dina personuppgifter. Vill du utöva dessa rättigheter eller har frågor kring detta, vänligen kontakta vårt dataskyddsombud. Återkalla samtycke. Du har rätt att återkalla ditt samtycke du lämnat för behandling av personuppgifter. Detta påverkar dock inte lagligheten av den behandling som ägde rum innan ditt samtycke har återkallats. Rätt till tillgång. Du har rätt att både få bekräftelse på om dina personuppgifter behandlas, samt information om hur dina personuppgifter behandlas. Du har också rätt att få en kopia på de personuppgifter som är under behandling. Rätt till rättelse. Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade. Du har också rätt att komplettera ofullständiga uppgifter genom att tillhandahålla information. Rätt till radering. Du har under vissa förutsättningar rätt till att begära radering av dina personuppgifter. Detta gäller när:
 • Uppgifterna inte längre behövs för det ändamål de behandlats för
 • Du återkallar ditt samtycke, därmed finns det ingen laglig grund för behandling
 • Du invänder mot behandlingen, och det inte finns tyngre vägande skäl för fortsatt behandling
 • Personuppgifterna behandlats utan laglig grund
 • En rättslig förpliktelse kräver radering, och Sjömarkens omfattas av sådan plikt.
Sjömarkens raderar dina personuppgifter på din begäran, under förutsättning att Effektiv inte är skyldiga att spara dina personuppgifter i enlighet med gällande lag, förordning och myndighetsbeslut. Rätt till begränsning av behandling. Du har under vissa förutsättningar rätten att begära en begränsning av Sjömarkens behandling av dina personuppgifter. Detta gäller bland annat om du bestrider uppgifternas korrekthet och Sjömarkens därmed måste kontrollera detta. Rätt till dataportabilitet. Du har under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter du lämnat till oss och som rör dig. Detta ka i sådana fall lämnas ut i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har rätt att överföra dessa personuppgifter till en annan p ersonuppgiftsansvarig om behandlingen grundar sig på ditt samtycke eller sker automatiserat. Om det är tekniskt möjligt har du rätt att be Effektiv överföra personuppgifterna direkt från oss till annan personuppgiftsansvarig. Rätt att inge klagomål . Du har rätt att lämna klagomål till en behörig tillsynsmyndighet Datainspektionen.

Ändring av integritetspolicy

Sjömarkens Isolering AB kan behöva ändra, från tid till annan i denna integritetspolicy. Den senaste versionen av policyn finns alltid tillgänglig på Sjömarkens webbplats: www.sjomarkens .se Senast uppdaterad: 2019-12-12 Kontaktinformation Sjömarkens Isolering AB Maskingatan 3 504 62 BORÅS Tel vx 033-29 00 80 info@sjomarkens.se

KUNDSEGMENT - VAD SKA DU GÖRA?

Inget uppdrag är för storteller för litet för oss. Nedan hittar du exempel på tidigare projekt från Sjömarkens Isolering.

Storskalig nyproduktion

Läs mer >>

Bygga Villa eller tillbyggnad

Läs mer >>

tilläggsisolera

Läs mer >>

Eller fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.