HÅLLBARHETSSTRATEGI

Vi på Sjömarkens har en egenkontroll, underkastar oss att oanmält bli granskade av tredje part samt ger därutöver även kunden möjlighet att granska oss när som helst. Allt till syfte att säkerställa att rätt kvalitet utförs på varje projekt, varje gång. På så sätt säkerställer vi att vi bidrar till samhällets klimatomställning och uppfyller de behov och krav vi ska tillgodose för kunden och kundens kund.

Bakgrund

Sjömarkens står för kvalitet, kunskap och engagemang. Som branschledande är det därför extra viktigt att Sjömarkens säkerställer att byggbranschens aktörer har god kunskap och insikt om vad hållbarhet och kvalitet är och hur detta påverkar sin, och sina kunders, verksamhet (vid exempelvis upphandling och drift) samt dess klimatpåverkan.

Nuläge

Sjömarkens skulle kunna och vill öka antalet affärer med stora byggbolag och stora projekt. Att företaget hittills alltför sällan kommer ifråga eller väljer att tacka nej, beror på konkurrens där det endast är lägsta pris som värderas. Det här vill Sjömarkens förändra genom att pressa konkurrenterna till att sätta rätt pris. Idag bedömer Sjömarkens att flera av konkurrenternas prissättning förutsätter att de inte levererar rätt kvalitet och därmed inte följer branschens kvalitetssystem Behörig Lösull. Misstanke finns bland annat att rätt materialmängd inte installeras samt att arbetet utförs av ej certifierade installatörer. Enligt Sjömarkens är dessa två parametrar de viktigaste anledningarna till att konkurrenterna kan få en marginal på lågprissatta projekt. I vissa fall har konkurrenterna för låga marginaler enligt årsboksluten. Även om fusk inte sker är det ett problem att nuvarande affärsmodeller inbjuder till, eller skapar möjligheter för, fusk samt att kunderna inte har insikt om detta eller har kunskap om hur det ska kontrolleras. Det vill Sjömarkens ändra på.

Sjömarkens anser

Den rådande situationen kan liknas med att självscanning på ICA skulle finnas utan att det fanns någon risk att bli kontrollerad. Och att alla vet det. Sjömarkens anser att rätt utförd isolering är en betydande hållbarhets- och klimatfråga som har stor påverkan på samhällets klimatmål. Dessutom ska alla kunder få vad de betalar för. Därför anser Sjömarkens att varje projekt ska utföras med rätt utförd isoleringskvalitet och att byggbranschens aktörer ska veta hur detta säkerställs och kan kontrolleras.

Mission

Samtliga lösullsentreprenader ska isoleras med rätt kvalitet för att på bästa möjliga sätt bidra till klimatomställningen. Det gör Sjömarkens både konkret i vardagen samt politiskt och branschpåverkande genom aktivt arbete i Branschföreningen för Lösullsisolering och dess kvalitetssystem Behörig Lösull.

Lösning – Utbildning och Transparent Kvalitet

För att säkerställa rätt isoleringskvalitet på varje projekt, behöver rådande kunskap, kultur och struktur förändras i grunden. Byggbranschens aktörer behöver ökad kunskap om vad isoleringskvalitet är samt hur den säkerställs och kontrolleras. Detta nås genom att brett informera och utbilda de olika aktörerna i branschen. När det gäller större kunder och projekt behöver vi ta det ett steg längre och utveckla en ny affärsmodell; TRANSPARENT KVALITET. Bakom TRANSAPARENT KVALITET ligger en stark vilja att driva branschen framåt och att ta vår del av klimatomställningen på allvar. Detta visar vi också när vi påvisar vårt företags koppling till FN:s klimatmål nummer 12 och 13.

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/17-globala-mal-for-hallbar-utveckling/

TRANSPARENT KVALITET innebär att Sjömarkens verkar för en ökad transparens och kontroll av lösullsentreprenader genom att informera och utbilda byggbranschens aktörer om hur isoleringskvaliteten säkerställs och kontrolleras. För alla projekt, oavsett vilken installatör som utför projektet!

Budskap

  • Höj insikten om hur avgörande installatörens kunskap och erfarenhet är.
  • Visa hur dåligt utförda isoleringsentreprenader påverkar klimatet.
  • Uppmana till transparens och se till att alla kunder kräver det av oss och övriga installatörer i Sverige.
  • Utveckla och använd en ny affärsmodell (TRANSPARENT KVALITET) för att garantera rätt kvalitet.
    För att man som platschef/inköpare ska kunna vara säker på att isoleringen är rätt utförd är vi på Sjömarkens helt transparenta med materialåtgången;
  1. Man ska kunna granska oss under projektets gång.
  2. Vi är granskade av 3:e part.
  3. Vi levererar en rapport om exakt åtgång vid projektets avslut.

Genom TRANSPARENT KVALITET kan man som inköpare också garantera kvaliteten uppåt i organisationen, vilket gör att man kan visa vad man gör inom hållbarhetsområdet för att stärka det arbetet; Att isolera rätt är viktigt – för klimatets skull!

Hållbar prisvärdhet

Sjömarkens ska vara den mest prisvärda samarbetspartnern för våra kunder – rätt pris för rätt kvalitet. Detta ska vi nå genom att alltid sträva efter bästa kostnadseffektivitet, effektiva processer, hållbar ekonomi (för både oss och kunden) samt att genom vår kunskap ge våra kunder bästa möjliga lösningar – varje gång!

Vi är övertygade om att en helhetssyn vid inköp alltid är lönsammare för kunden, både på kort och lång sikt, än att enbart stirra sig blind på ett lågt pris. Som inköpare ska man alltid ställa sig frågan – vad döljer sig bakom ett lågt pris?

Om vi istället för ett lågt pris, diskuterar lösningar som båda parterna vinner på, blir vi alla vinnare. Ett roligare och bättre sätt att göra affärer på – för alla!

KUNDSEGMENT - VAD SKA DU GÖRA?

Inget uppdrag är för storteller för litet för oss. Nedan hittar du exempel på tidigare projekt från Sjömarkens Isolering.

Storskalig nyproduktion

Läs mer >>

Bygga Villa eller tillbyggnad

Läs mer >>

tilläggsisolera

Läs mer >>

Eller fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.