Fler kunder efterfrågar hållbara byggen

Etikhus har haft Sjömarkens Isolering som leverantör sedan starten för 22 år sedan.

Etikhus kärnvärden är kvalitet,
kompetens och hällbarhet.
– Sjömarkens är en vära bästa och
äldsta leverantörer och samarbets­partners, säger Fredrik Lagerstedt.
Foto: Etikhus

– Att bygga så hållbart och klimatsmart som möjligt är en hygienfaktor för oss och borde vara för alla byggare, säger Fredrik Lagerstedt, inköpare och miljöansvarig på Etikhus.
Etikhus är ett familjeföretag som startade 1997. Uppdragen är i huvudsak villaproduktion som platsbyggs men oftast är även nå­got större bostadsprojekt igång. Etikhusnamnet förpliktigar men det levs också upp till.
– Det handlar om att vi är raka i vår kommunikation med våra kunder, säger Fredrik Lagerstedt och förklarar att det också hand­lar om att bygga på ett hållbart sätt.
– Ett hållbart hus är ett hus som man älskar att bo i, håller över tid och som även skall passa in i sin omgivning. Det är också miljö­mässigt hållbart, genom att ma­terialval, byggskede och driften lämnar ett så litet klimatavtryck som möjligt. Vi försöker minska vårt avtryck och vill hjälpa våra kunder att bygga så klimatsmart som möjligt.

Etikhus arbetar hela tiden med att minska sitt klimatavtryck och gör årligen klimatbokslut där de har en tydligt minskande trend på utsläpp av C02. De har varit med att utveckla en app så kun­den kan se och styra husets ener­giförbrukning i realtid. Deras nya projekt Tärnan som skall byggas i Varberg har hållbarhetstänk rakt igenom där bland annat stom­men kommer att uppföras med KL-trä. Detta innebär ungefär en halvering av C02-belastningen jämfört med att använda betong.
Säljare på Etikhus får mer och mer frågor om hållbarhet i olika material, byggprocesser och även om klimatsmart boende.
– Kunder är generellt mer intres­serade av klimatsmarta val idag. Det finns även krav från myndig­heter om att vi ska bygga hållbart och att branschen skall bli bättre på avfallshantering med mera. Vi ser hållbarhetsarbetet som något vi gör och utvecklas inom tillsam­mans med våra kunder och leve­rantörer, säger Fredrik Lagerstedt.

Han menar att Etikhus bygger hållbart genom att stommen i byggnationen är av trä, samt Warmfiberisoleringen från Sjö­markens som en av grundstenar­na i ytterväggskonstruktionerna.

– Vi anser att vi bygger så mil­jövänligt det går. Lösullen är ju återvunnet tidningspapper och jag upplever att det också är ett effektivare sätt att transportera isoleringsmaterial. Sist men inte minst är lösullen också välisole­rande och husen blir energieffek­tiva, säger Fredrik Lagerstedt.
Han tillägger att valet av isole­ringsmetod också är en arbetsmil­jöfråga.

– Våra hantverkare tycker att det är smidigt med Sjömarkens och att det är skönt att slippa job­ba med skivisolering. Sjömarkens kommer till bygget på utsatt tid när det är dags att isolera, det går snabbt och sedan lämnar de stäl­let rent och snyggt.