Kontakta Oss

Så kan byggare ha nytta av klimatdeklarationer

Byggföretag kan snart behöva lämna in en deklaration som visar klimatpåverkan för nya byggnader. I alla fall om regeringen får som den vill. En ny lag om klimatdeklarationer föreslås träda i kraft redan i januari 2022.
Film om hållbarhet

Sveriges klimatmål är att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser år 2045. Idag står bygg- och fastighetssektorn för lite mer än en femtedel av Sveriges sammanlagda utsläpp av växthusgaser, enligt Boverket. En tredjedel av de utsläppen genereras under byggprocessen, visar studier.

Det är det här som lagförslaget om klimatdeklarationer ska bidra till att minska. Men den nya lagen har även andra syften.

– Nyttan med att klimatdeklarera nya byggnader är att byggföretag kommer att få ett bättre beslutsunderlag för att minska sitt klimatavtryck på ett kostnadseffektivt sätt, säger Kristina Einarsson, expert på miljö och klimat på Boverket.

– En annan nytta kan vara att man får ner kostnader genom att hushålla bättre med resurserna.

De kommande klimatdeklarationerna fokuserar alltså på byggskedet. Fastighetens driftsenergi när den står färdig och används regleras sedan tidigare genom Boverkets byggregler.

Enligt lagförslaget ska klimatdeklaration lämnas in till Boverket och blir ett krav för att byggherren ska få ett slutbesked från kommunen.

– Boverket har också i uppdrag av regeringen att ta fram referensvärden som ska kunna användas för att ställa klimatkrav vid upphandlingar av nya projekt. Och på sikt kan det vara underlag för att sätta gränsvärden för byggnader för utsläpp av växthusgaser.

Byggskedet omfattar uttag av råvaror, tillverkning av byggprodukter, arbete på byggarbetsplatsen och transporter. Boverket har redan upprättat en databas med klimatdata för olika typer av material, energi och bränslen. Detta är data som byggföretag redan nu kan använda.

– Rekommendationen är att också börja samla in data från leverantörer i god tid. Boverket har bra information på sin hemsida, speciellt en sida som heter ”Viktiga aktörer” där det finns specifik information om vilka krav klimatdeklarationer ställer på till exempel byggherren och byggentreprenören.

 

Tips från Boverket

Smart är om byggare redan nu testar att göra en klimatdeklaration som ett pilotprojekt. Då kan det bli tydligt vilken information som saknas, till exempel spelar det roll varifrån material kommer eftersom även transporter ska räknas med i deklarationen.

Fakta: Klimatdeklaration

Resultatet av klimatdeklarationen inför slutbesked kommer att vara en redovisning av klimatpåverkan i kilo koldioxidekvivalenter per kvadratmeter (BTA). Detta för att visa hur stor klimatpåverkan byggprocessen inneburit, både sett till byggproduktionsskedet och materialanvändningen.